Algemene voorwaarden

Inleiding


Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden
bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment
nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1. Definities
1.1. Phariontech: gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 71446621 handelend onder de naam
Phariontech.
1.2. Website: de website van Phariontech, te raadplegen via www.phariontech,nl
en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
een Overeenkomst aangaat met Phariontech en/of zich geregistreerd heeft
op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Phariontech en
Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal
onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Phariontech zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Phariontech slechts
bindend, indien en voor zover deze door Phariontech uitdrukkelijk schriftelijk
zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden
ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.


Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van Phariontech afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld,
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. De verzendkosten bedragen € 7,50. Deze kosten kunnen ook op de Website
worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces
worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Phariontech kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te
allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website
en in andere van Phariontech afkomstige materialen zijn dan ook onder
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Phariontech kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van Phariontech en het voldoen aan de daarbij door
Phariontech gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Phariontech onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Phariontech
het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens
zijn ontvangen.
4.4. Phariontech kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
Overeenkomst. Indien Phariontech op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie
5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via
het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is
zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt
geheim te houden. Phariontech is niet aansprakelijk voor misbruik van de
inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt
op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het
account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van
onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te
wijzigen en/of Phariontech daarvan in kennis te stellen, zodat Phariontech
gepaste maatregelen kan nemen.


Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. Zodra de bestelling door Phariontech is ontvangen, stuurt Phariontech de
producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo
spoedig mogelijk toe.
6.2. Phariontech is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn
de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is
overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30
dagen geleverd worden.
6.4. Indien Phariontech de producten niet binnen de overeengekomen termijn
kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord
gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5. Phariontech raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de
daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te
melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,
gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als

Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van
de producten.
6.7. Phariontech is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te
leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar
is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het
product kosteloos te retourneren.


Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Phariontech
binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen,
kosteloos te ontbinden.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen;
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan
het reguliere posttarief geeft Phariontech een raming van deze kosten. De
verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product
worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor
eigen rekening van Klant.
7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel
zou kunnen.
7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in het vorige lid.
7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan Phariontech, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Phariontech
kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Phariontech bevestigt in
geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding
heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk
om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product
direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere
ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Phariontech
Krusemanstraat 14
2526 XM, 's-Gravenhage
7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Phariontech de bijkomende
kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Phariontech
aanbiedt het product zelf af te halen, mag Phariontech wachten met
terugbetalen tot Phariontech het product heeft ontvangen of tot Klant
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip
eerder valt.
7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de Klant;


Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan Phariontech volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen.
Phariontech is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en
deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering
kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de Phariontech is gewezen op de te late betaling en
Phariontech de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan
zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen
deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke
rente verschuldigd en is Phariontech gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over
de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een
minimum van € 40,-. Phariontech kan ten voordele van Klant afwijken van
genoemde bedragen en percentages.


Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Phariontech
een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het
zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2. Phariontech staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Phariontech
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan
dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
Phariontech daarvan in kennis te stellen.
9.4. Indien Phariontech de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de
relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen
10.1. Phariontech staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Phariontech
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Daarnaast
geeft Phariontech in ieder geval 2 jaar garantie op fusielasapparatuur.

10.1.1 Uitgesloten van de vermelde garantie in artikel 10.1 is het volgende:

 • Het snijmes, de miller-striptang, de striptang, de vezelhouders en andere
 • gereedschappen waarvan de levensduur afhangt van de gebruiksfrequentie, waaronder FTTH accessoires.
 • Elektroden; deze moeten na 3000 lassen vervangen worden.
 • Op de batterij zit één jaar garantie.
 • Als de fusielasmachine beschadigd of defect raakt door natuurrampen
 • overstromingen of andere vormen van overmacht.
 • Als de fusielasmachine beschadigd of defect raakt door menselijk handelen.
 • Als de fusielasmachine beschadigd of defect raakt bij ongelukken
 • Als de klant zelf de fusielasmachine probeert te repareren of openmaakt.
 • Als de klant de fusielasmachine ergens anders, op eigen initiatief, heeft laten repareren (tenzij overeengekomen met ons).
 • Als de klant de fusielasmachine onjuist gebruikt.

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 2 dagen na levering Phariontech
daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer
maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

10.3. Indien Phariontech de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de
relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.


Artikel 11. Klachtenprocedure
11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
van Phariontech, dan kan hij bij Phariontech telefonisch, per e-mail of per
post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene
Voorwaarden.
11.2. Phariontech geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4
dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog
niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal
Phariontech binnen 4 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht
bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht
een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
12.2. De totale aansprakelijkheid van Phariontech jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt
tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst
bedongen prijs (inclusief btw).
12.3. Aansprakelijkheid van Phariontech jegens Klant voor indirecte schade,
daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op
Phariontech jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde
beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van Phariontech.
12.5. De aansprakelijkheid van Phariontech jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien
Klant Phariontech onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en
Phariontech ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort
blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Phariontech in staat is
adequaat te reageren.
12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen,
na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Phariontech meldt.
12.7. In geval van overmacht is Phariontech niet gehouden tot vergoeding van
enige daardoor bij Klant ontstane schade.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
13.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Phariontech totdat alle
vorderingen die Phariontech op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele
daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
13.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze
zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale
bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te
vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken
te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de
eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
13.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Phariontech te
bewaren.
13.4. Phariontech is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke
Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
13.5. Zakelijke Klant zal Phariontech te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn
zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van
Phariontech.


Artikel 14. Persoonsgegevens
14.1. Phariontech verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy
statement. Deze is hier te vinden: https://www.phariontech.nl/privacystatement


Artikel 15. Slotbepalingen
15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Phariontech gevestigd is.
15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast
dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


Phariontech
Krusemanstraat 14
2526 XM, 's-Gravenhage
E-mail: info@phariontech.nl
KvK-nummer: 71446621
Btw-nummer: NL8587.18.522B01